Onze visie

Basisschool Natuurlijk Wijs, is als B3 school opgericht in 2021. Dit betekent dat de school een niet bekostigde school is, zonder financiering van de staat. De school is ontstaan uit een initiatief van het huidige bestuur, die ieder voor zich, als ouder zijnde zelf essentiële dingen misten op de school van hun kind(eren). Met een overlappende visie over de invulling van het onderwijs voor kinderen, is gezamenlijk besloten deze vorm van onderwijs zelf werkelijkheid te laten worden voor de regio waarin de school zich bevindt. 


Basisschool Natuurlijk Wijs is een school waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn en op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Het onderwijs hoort aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind, in plaats van het kind aan hoge, vastgestelde normen van het onderwijs te laten voldoen. Dat een groot risico geeft op het ervaren van continue hoge prestatiedruk, faalangst en een gevoel van minderwaardigheid. Het sociaal-emotionele aspect en de lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling worden samengevoegd in de leeromgeving. 

De school onderscheidt zich door creatief en avontuurlijk onderwijs te bieden met een praktische instelling. Dit alles in een ontspannen, huiselijke sfeer van samenwerking in de breedste zin van het woord. En vormt vooral een veilige en natuurlijke omgeving voor de kinderen, van waaruit hun diverse interesses geprikkeld worden. Waar zij hun vertrouwen in zichzelf en in elkaar opbouwen en vergroten.  De kinderen worden gestimuleerd in creativiteit en zelfredzaamheid, waarbij ze vanuit nieuwsgierigheid en hun interne drijfveer ervaren wat hun natuurlijke talent is.


Basisschool Natuurlijk Wijs gelooft in het gegeven dat niet alles vanuit boeken en computers geleerd kan worden. Kinderen worden voorbereid op het VO en de moderne maatschappij in praktische zin, maar leren ook de wereld zonder technologie kennen. Zo ontwikkelen ze een pure basis, waarbij de school geen vaste stroming volgt, omdat iedereen mag zijn wie hij/zij is. De basisvakken rekenen, taal, begrijpend lezen en schrijven worden op verschillende wijzen aangeboden en creatief gecombineerd met andere lessen. 

Om deze visie te bewaken, zal de school niet meer kinderen toelaten dan past binnen de mogelijkheden. We kunnen het beloofde onderwijs alleen continueren in kleine groepen. De school bestaat uit drie vaste groepen, namelijk de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. 


Stromingsvrij

De school volgt geen bepaalde stroming of geloofsovertuiging. Dit is een bewuste keuze, wij noemen het stromingsvrij. De school kijkt met een brede blik naar de maatschappij, dwars door groepen, "hokjes" en overtuigingen heen. 

Iedereen is welkom, ongeacht welke levensvisie men thuis leeft. Ieder kind kan en mag zichzelf zijn, er is ruimte voor iedereen, maar er ligt geen nadruk op een bepaalde overtuiging. Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen en overtuigingen. Natuurlijk Wijs kiest daarom voor de verbinding tussen de kinderen onderling, waar ruimte is voor het zien van zowel de verschillen, als ook de mooie overeenkomsten. Dit stimuleert de nieuwsgierigheid, het kritisch denken, dicht bij jezelf blijven en de betrokkenheid bij elkaar. De maatschappij is een SAMEN-LEVING. Basisschool Natuurlijk Wijs wil het samen weer benadrukken.


Om het welbevinden en de betrokkenheid zo groot mogelijk te laten zijn, wordt er ook onderwijs aangeboden in de vorm van praktijklessen door gastdocenten en ervaringsdeskundigen. Deze lessen zijn gericht op het ontwikkelen van diverse competenties en executieve functies van de kinderen, zoals samenwerken, communiceren, informatie verwerven en verwerken, creativiteit, sociaal gedrag, doorzettingsvermogen en concentratievermogen. Daarnaast leren we de kinderen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, respect en waardering voor de natuur en mensen om ons heen, actief burgerschap, het ontwikkelen van meervoudige competenties en interesse tonen in de diversiteit van culturen en overtuigingen in de maatschappij. Ook het zelf kunnen produceren van kennis, het ontwikkelen van een kritische houding en het leren vormen van een eigen mening wordt actief gestimuleerd.

De school streeft naar een open, gastvrije ontvangst van en omgang met ouders en kinderen. Betrokkenheid is één van de belangrijkste eigenschappen van allen die zich verbinden met de school. Zonder die betrokkenheid kan een kind niet groeien en kan de school zich niet ontwikkelen. Betrokkenheid is essentieel voor de levensvatbaarheid van de school en de organisatie als geheel. Ouders zullen dan ook gevraagd worden om bij verschillende activiteiten te helpen. 

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram